Avís legal2016-11-22T17:07:16+00:00

AVÍS LEGAL

IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL:

Vocal Factory amb domicili a Barcelona, c/ Mallorca, 192 , informa dels seus serveis a través d’ Internet a la pàgina web “www.vocalfactory.cat”.

Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació l’usuari d’aquesta pàgina web pot dirigir-se a les oficines del nostre centre situades a l’adreça anomenada anteriorment, o bé a la adreça de correu electrònic info@vocalfactory.cat

CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI:

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en el present lloc d’Internet per a finalitats pròpies del portal exclusivament, en concret, per a la finalitat d’obtenció d’informació sobre els serveis, i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial diferent a la dels usos autoritzats.

L’usuari de la pàgina web tindrà dret d’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa, tot i que Vocal factory es reserva el dret de restringir l’accés a determinades seccions i serveis del portal als seus clients registrats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a nivell enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, texts, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts en la present pàgina web), són propietat de Vocal Factory o de la resta d’entitats que puguin oferir informació mitjançant el portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de Vocal Factory o, si escau, de l’entitat titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part de Vocal Factory, ni per part del respectiu titular, renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

OBJECTE DEL PORTAL:

Aquesta pàgina ha estat dissenyada per Vocal Factory per facilitar informació sobre els serveis i altres activitats del centre. La pàgina web disposa d’unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris poden dirigir-se al centre per a les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del portal.

Vocal Factory es reserva el dret a realitzar totes les modificacions i actualitzacions que cregui convenient sobre la pàgina web.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT:

Vocal Factory no respondrà per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts. Així mateix, Vocal Factory no respondrà de les pàgines web a les que pugui remetre a través d’enllaços o links, banners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

La informació rebuda per Vocal Factory a través de la present pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent. A l’efecte del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Vocal Factory informa l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web són incorporades en fitxers de titularitat de Vocal Factory amb la finalitat de gestionar el present portal d’Internet.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a: Vocal Factory, Ref. Protecció de dades, c /Mallorca, 192 ,08036 Barcelona.

Vocal Factory declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.